GCSE Business assessment objectives

Amcanion asesu TGAU Busnes

AO1 - Demonstrate knowledge and understanding of business concepts and issues.

AO2 - Apply knowledge and understanding of business concepts and issues to a variety of contexts.

AO3 - Analyse and evaluate business information and issues to demonstrate understanding of business activity, make judgements and draw conclusions.

AA1 - Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau a materion busnes.

AA2 - Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau a materion busnes i amrywiaeth o gyd-destunau busnes.

AA3 - Dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth a materion busnes er mwyn dangos dealltwriaeth o weithgaredd busnes, gwneud penderfyniadau a llunio casgliadau.

GCSE Business assessment objectives

Amcanion asesu TGAU Busnes

It is important to understand that all assessment objectives assess knowledge and understanding. However, AO2 and AO3 also assess additional skills:

AO1 – just knowledge and understanding

AO2 – applying knowledge and understanding to a specific business or scenario

AO3 – using knowledge and understanding to analyse and evaluate business information

So although every question will require learners to use business knowledge and understanding, not all questions will award marks for demonstrating AO1.

Mae'n bwysig deall bod yr holl amcanion asesu yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth. Fodd bynnag, mae AA2 ac AA3 hefyd yn asesu sgiliau ychwanegol:

AA1 – dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl yn unig

AA2 – cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i fusnes neu senario penodol

AA3 – defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth busnes

Felly, er y bydd pob cwestiwn yn gofyn i ddysgwyr ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth busnes, ni fydd pob cwestiwn yn rhoi marciau am ddangos AA1.

GCSE Business assessment objectives

Amcanion asesu TGAU Busnes

The use of certain command words will give learners clear guidance on what assessment objective is being assessed.

Centres are encouraged to use these command words when asking questions in class, setting written work and practice tests and exams.

Bydd defnyddio geiriau gorchymyn penodol yn rhoi arweiniad clir i ddysgwyr ar ba amcan asesu sy'n cael ei asesu.

Anogir canolfannau i ddefnyddio'r geiriau gorchymyn hyn wrth ofyn cwestiynau yn y dosbarth, gosod gwaith ysgrifennu ac ymarfer profion ac arholiadau.

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Describe what is meant by the public sector.[2] Disgrifiwch beth yw ystyr sector cyhoeddus.[2]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[2]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

With reference to the data in the cash flow forecast, describe one way Swoosh could improve its cash flow.[2] Gan gyfeirio at y data yn y rhagolwg llif arian, disgrifiwch un ffordd y gallai Swoosh wella ei lif arian.[2]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[1]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[1]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Advise Graham on whether he should take on a business partner. [8] Cynghorwch Graham a ddylai gael partner busnes. [8]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[2]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[2]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

[2]

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Describe the main features of good customer service relevant to Gemma’s business when interacting with customers online and on the telephone. [6] Disgrifiwch brif nodweddion gwasanaeth cwsmeriaid da sy'n berthnasol i fusnes Gemma wrth ryngweithio â chwsmeriaid ar-lein ac ar y ffôn. [6]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[3]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[3]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Calculate the number of homes in Westhampton which have central heating which is more than 5 years old. [2] Cyfrifwch nifer y cartrefi yn Westhampton sydd â gwres canolog sy'n hŷn na 5 mlwydd oed. [2]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[2]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Identify whether the goods described below are most likely to have been produced using job, batch or flow production. [2]

Diana is planning a wedding. She has contacted a number of local businesses to supply goods for the wedding.

  • 100 bread rolls baked for the wedding reception
  • the wedding dress made to Diana’s specific requirements.

Nodwch a yw'r nwyddau a ddisgrifir isod yn fwy tebygol o fod wedi'u cynhyrchu gan ddefnyddio cynhyrchu yn ôl y gwaith, swp-gynhyrchu neu lif-gynhyrchu. [2]

Mae Diana yn cynllunio priodas. Mae hi wedi cysylltu â nifer o fusnesau lleol i gyflenwi nwyddau ar gyfer y briodas.

  • 100 o roliau bara ar gyfer y wledd briodas
  • y ffrog briodas a wnaethpwyd yn ôl gofynion penodol Diana.

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[2]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Using the information in the advertisement, analyse one advantage and one disadvantage of taking on a franchise with Spinners Cycles Ltd. [4] Gan ddefnyddio'r wybodaeth yn yr hysbyseb, dadansoddwch un fantais ac un anfantais o ymgymryd â masnachfraint gyda Spinners Cycles Ltd. [4]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[2]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

[2]

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Using all the information given on Harry’s business, including quantitative and qualitative data, advise Harry on whether the café has been a success and if he should retire or continue with his business. [10] Gan ddefnyddio'r holl wybodaeth a roddir ar fusnes Harry, gan gynnwys data meintiol a data ansoddol, cynghorwch Harry a yw'r caffi wedi bod yn llwyddiant ac a ddylai ymddeol neu barhau â'i fusnes. [10]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[3]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[3]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

[4]

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Analyse the potential impact on UK car manufacturers of the UK’s decision to leave the European Union. [6] Dadansoddwch effaith bosibl penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd ar weithgynhyrchwyr ceir y DU. [6]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[2]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[2]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

[2]

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Give two reasons why having a strong and successful brand is important to businesses such as Whitbread plc. [2] Rhowch ddau reswm pam mae cael brand cryf a llwyddiannus yn bwysig i fusnesau fel Whitbread ccc. [2]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[2]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

State the formula for calculating net profit margin (NPM). Use the formula to calculate Jenna’s net profit margin (NPM) for 2016. (Show your workings.) [2] Nodwch y fformiwla ar gyfer cyfrifo maint yr elw net (NPM). Defnyddiwch y fformiwla i gyfrifo maint elw net (NPM) Jenna ar gyfer 2016. (Dangoswch eich gwaith cyfrifo.) [2]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

[1]

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[1]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso

GCSE Business assessment objectives

Select which assessment objectives the question is assessing by clicking in the adjacent box.

Amcanion asesu TGAU Busnes

Dewiswch pa amcanion asesu mae’r cwestiwn yn ei asesu wrth glicio ar y blwch sydd gyferbyn.

Compose a profit maximisation SMART objective for Costa Coffee. [3] Lluniwch amcan CAMPUS uchafu elw ar gyfer Costa Coffee. [3]

AO1: Knowledge AA1: Gwybodaeth

AO2: Application AA2: Cymhwyso

[3]

AO3: Analysis/Evaluation AA3: Dadansoddi/Gwerthuso