Wales faces a number of challenges now and in the future, such as climate change, poverty, health inequalities and jobs and growth.

Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau yn awr ac yn y dyfodol, fel newid hinsawdd, tlodi, anghydraddolebau iechyd a swyddi a thwf.

Well-being goals

The Well-being of Future Generations (Wales) Act is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

Its aim is to give current and future generations a good quality of life by thinking about the long term impact of the decisions made now.

All public bodies in Wales will need to consider how their plans will impact on Welsh individuals.

Nodau llesiant

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Ei nod yw rhoi ansawdd bywyd da i genedlaethau heddiw a'r dyfodol drwy feddwl am effaith tymor hir penderfyniadau sy’n cael eu gwneud heddiw.

Bydd angen i bob corff cyhoeddus yng Nghymru ystyried sut bydd ei gynlluniau yn effeithio ar unigolion Cymru.

Health campaigns

Click on the local authority that you live in to access their well-being plan.

What plans do they have to improve the environment and community resilience?

Ymgyrchoedd iechyd

Cliciwch ar yr awdurdod lleol lle rydych chi'n byw i weld ei gynllun llesiant.

Pa gynlluniau sydd ganddo i wella cydnerthedd amgylcheddol a chymunedol.

Your browser does not support SVG