Public health is about helping individuals to stay healthy, and protecting them from threats to their health, such as diseases and viruses and the risk of environments pollution etc.

Mae iechyd y cyhoedd yn ymwneud â helpu unigolion i gadw'n iach, a'u hamddiffyn rhag bygythiadau i'w hiechyd, fel afiechydon a firysau a'r perygl o lygredd amgylcheddol ac ati.

Public Health - image of a a medical team

The government wants everyone to be able to make healthier choices, regardless of their circumstances, and to minimise the risk and impact of illness.

Analysing the health of a population and the potential health threats is the basis for public health. The population can be based upon the nation as a whole or this can be focussed upon in a much smaller scale, such as by exploring potential health threats in village or town.

Public health not encompasses physical health, but also includes: emotional health, social health and well-being and mental health as well.

The health of the public is monitored in various ways, such as through exploring incidence of ill health; promoting healthy behaviours as surveillance of indicators of health.

Mae'r llywodraeth yn dymuno i bawb allu gwneud dewisiadau iachach, beth bynnag fo'u hamgylchiadau, a lleihau risg ac effaith salwch cymaint â phosibl.

Mae dadansoddi iechyd poblogaeth a'r bygythiadau iechyd posibl yn sylfaen i iechyd y cyhoedd. Gall y boblogaeth fod yn seiliedig ar y genedl gyfan neu gellir canolbwyntio ar raddfa llawer llai, fel archwilio bygythiadau iechyd posibl mewn pentref neu dref.

Mae iechyd y cyhoedd nid yn unig yn ymwneud ag iechyd corfforol, mae hefyd yn cynnwys: iechyd emosiynol, iechyd a llesiant cymdeithasol ac iechyd meddwl hefyd.

Mae iechyd y cyhoedd yn cael ei fonitro mewn gwahanol ffyrdd, drwy archwilio nifer yr achosion o afiechyd; hybu ymddygiad iach drwy gadw golwg ar ddangosyddion iechyd.

There are a wide range of health promotion initiatives; some we all practise and are a part of everyday life. What do you think they are?

Mae amrediad eang o fentrau hybu iechyd; rydyn ni'n dilyn rhai ohonyn nhw ac maen nhw'n rhan o fywyd bob dydd. Beth yw'r rhain, yn eich barn chi?