Adverse Childhood Experiences (ACEs) are traumatic experiences that occur before the age of 18 and are remembered throughout adulthood.

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn brofiadau trawmatig sy'n digwydd cyn 18 oed ac sy'n cael eu cofio gan unigolion drwy gydol eu cyfnod fel oedolion.

These experiences can range from suffering verbal, mental, sexual or physical abuse, to witnessing domestic violence, alcohol abuse, parental separation or drug abuse.

These adverse childhood experiences have a severe negative impact on the child, as they are more likely to do poorly at school, engage in anti-social behaviours and be involved in crime than children raised in a stable, supportive environment.

Gall y profiadau hyn amrywio o gael eu camdrin yn eiriol, meddyliol, rhywiol neu gorfforol, i fod yn dyst i drais domestig, cam-drin alcohol, rhieni'n gwahanu neu gam-drin cyffuriau.

Mae'r profiadau niweidiol hyn yn ystod plentyndod yn cael effaith negyddol ddifrifol ar y plentyn, ac mae’n fwy tebygol o wneud yn wael yn yr ysgol, ymddwyn yn wrthgymdeithasol a bod yn gysylltiedig â throsedd na phlentyn sy'n cael ei fagu mewn amgylchedd sefydlog, cefnogol.

According to the NSPCC, there is a possible link between ACEs and poor physical and mental health outcomes in later life. These could include depression, anxiety, obesity, addiction, heart disease, cancer and liver disease.

All of these issues will require support from different branches of the health service. Professionals believe that by working with families to try minimise the likelihood of ACEs, health and social care services will save money in the long term by avoiding mental and physical conditions in later life.

Yn ôl yr NSPCC, mae cysylltiad posibl rhwng Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a chanlyniadau corfforol ac iechyd meddwl gwael yn ddiweddarach mewn bywyd. Gall y rhain gynnwys iselder, gorbryder, gordewdra, caethiwed, clefyd y galon, canser a chlefyd yr afu/iau.

Bydd angen cymorth ar gyfer yr holl faterion hyn gan ganghennau gwahanol y gwasanaeth iechyd. Trwy weithio gyda theuluoedd i leihau'r tebygolrwydd o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, mae gweithwyr proffesiynol yn credu bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn arbed arian yn y tymor hir drwy osgoi cyflyrau meddyliol a chorfforol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Study the data and answer the questions.

Astudiwch y data ac atebwch y cwestiynau.

Question 1

Cwestiwn 1

Which type of household ACE was most commonly reported in 2017?

Pa fath o Brofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod yn y cartref oedd y mwyaf cyffredin yn 2017?

Infographic showing how many adults reported each ACE in 2017 Infographic showing how many adults reported each ACE in 2017
Source: Public health Wales NHS Trust https://bit.ly/2GP7qAH Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru https://bit.ly/2GeKEUV

Suggested response: Parental separation

Ymateb awgrymedig: Rhieni'n gwahanu

Question 2

Cwestiwn 2

Look at the pictogram. What percentage of adults in Wales had between 2 and 3 ACEs?

Edrychwch ar y pictogram. Pa ganran o oedolion yng Nghymru oedd wedi cael rhwng 2 a 3 Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod?

Pictogram showing numbers of adults with 0-4+ ACEs Pictogram showing numbers of adults with 0-4+ ACEs

Suggested response: 17%

Ymateb awgrymedig: 17%

Question 3

Cwestiwn 3

What percentage of adults have ever been treated for anxiety as a result of one or more ACE?

Pa ganran o oedolion sydd wedi cael triniaeth ar ryw adeg am orbryder o ganlyniad i un neu fwy o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod?

Prevalence of mental illness in the Welsh adult population (aged 18-69 years) from the Welsh ACE and Resilience Survey.

Pa mor gyffredin yw salwch meddwl ymhlith oedolion Cymru (rhwng 18 a 69 oed) yn ôl Arolwg Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a Gwydnwch Cymru.

Chart showing Prevalence of mental illness in the Welsh adult population (aged 18-69 years) from the Welsh ACE and Resilience Survey. Chart showing Prevalence of mental illness in the Welsh adult population (aged 18-69 years) from the Welsh ACE and Resilience Survey.

*Individuals in these categories are also included in the ‘ever treated’ categories.

*Mae unigolion yn y categorïau hyn hefyd yn cael eu cynnwys yn y categorïau ‘wedi cael triniaeth ar ryw adeg’.

Suggested response: 25.4%

Ymateb awgrymedig: 25.4%

Question 4

Cwestiwn 4

What does the bar chart tell you about the benefit of sport in dealing with ACEs?

Beth mae'r siart bar yn ei ddweud wrthoch chi am fanteision cymryd rhan mewn chwaraeon wrth ddelio â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod?

Proportion reporting mental illness outcomes by regular childhood sports participation.

Y gyfran a nododd ganlyniadau salwch meddwl drwy gymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon yn ystod plentyndod.

Chart showing Proportion reporting mental illness outcomes by regular childhood sports participation. Chart showing Proportion reporting mental illness outcomes by regular childhood sports participation.

Suggested response: Those who took part in regular sports as a child were far less likely to suffer from mental illness in later life. This shows that playing sport and being physically active helps children build resilience in order to cope more effectively with adverse childhood experiences.

Ymateb awgrymedig: Roedd y rhai wnaeth gymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon yn llawer llai tebygol o ddioddef o salwch meddwl yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae hyn yn dangos bod cymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn actif yn gorfforol yn helpu plant i feithrin cydnerthedd er mwyn ymdopi'n fwy effeithiol â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Question 5

Cwestiwn 5

Study the chart below. These individuals were asked how supportive each of these services were when they needed help.
Which service(s) did individuals with 0 ACE think was least supportive? Does that match with the view of the individuals with 4+ ACEs?

Astudiwch y siart isod. Gofynnwyd i'r unigolion hyn pa mor gefnogol oedd pob un o'r gwasanaethau hyn pan oedd angen help arnyn nhw.
Pa wasanaeth(au) gwnaeth yr unigolion â 0 Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod ddweud oedd y lleiaf cefnogol? A yw hyn yn cyfateb â barn yr unigolion â 4+ Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod?

Perceived supportiveness of services and employers in those with 0 and 4+ ACEs

Disgwyliadau'r rheini oedd wedi cael 0 a 4+ Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod o ba mor gefnogol fyddai gwasanaethau a chyflogwyr

Chart showing perceived supportiveness of services and employers in those with 0 and 4+ ACEs Chart showing perceived supportiveness of services and employers in those with 0 and 4+ ACEs

*Limited to those for whom this question was applicable.

*Yn gyfyngedig i'r rhai yr oedd y cwestiwn hwn yn berthnasol iddynt.

Suggested response: The individuals with 0 ACEs perceived the Mental Health and Health services the least supportive. However, those with 4+ ACEs perceived Social and Mental Health Services and the Police least supportive.

Ymateb awgrymedig: Disgwyliad yr unigolion oedd wedi cael 0 Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod oedd mai'r gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Iechyd oedd y lleiaf cefnogol. Fodd bynnag, disgwyliad y rhai oedd wedi cael 4+ Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod oedd mai'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Meddwl a'r Heddlu oedd y lleiaf cefnogol.