One in four individuals in the United Kingdom will experience problems with their mental health at some point in their life. This can range from depression and anxiety to personality disorders and schizophrenia.

Bydd un mewn pedwar unigolyn yn y Deyrnas Unedig yn cael problemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ei fywyd. Gall hyn amrywio o iselder a gorbryder i anhwylderau personoliaeth a sgitsoffrenia.

Man with depression

Mental health problems are more common in certain groups, such as:

  • individuals with poor living conditions
  • individuals from ethnic minority groups
  • individuals with a disability
  • individuals who are homeless
  • individuals in prison.

Mental health problems can also develop from difficult life events, such as moving house, losing your job or the death of someone close to you.

Work related stress is also a growing problem, with Healthy Working Wales reporting that 10.4 Million working days are lost in the UK every year due to stress, and the average period of stress-related absence is 24 days.

Mental Health Wales advocates a whole person approach to treating mental health problems. This approach relies on a variety of support:

Medical – including medication and counselling.

Accommodation – assisted living may be necessary.

Education and Training – this could be support from schools, or career advice.

Social, Cultural and Spiritual – including patient support groups, leisure facilities, and family or couples counselling.

Finance – including debt advice services or support in checking what benefits an individual is entitled to.

Parenting or caring relationships – including guidance and support on parenting and child support services from the local council.

Work and occupation – including supported work schemes and occupational therapy.

Physical well-being – including advice on giving up smoking or reducing alcohol intake.

Further reading: http://www.mentalhealthwales.net/the-whole-person-approach/

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin mewn grwpiau penodol, fel:

  • unigolion gydag amodau byw gwael
  • unigolion o grwpiau ethnig lleiafrifol
  • unigolion ag anabledd
  • unigolion digartref
  • unigolion yn y carchar.

Gall problemau iechyd meddwl hefyd ddatblygu yn sgil digwyddiadau bywyd anodd, fel symud tŷ, colli eich swydd neu farwolaeth rhywun sy'n agos atoch.

Mae straen sy'n gysylltiedig â gwaith hefyd yn broblem gynyddol, ac yn ôl Cymru Iach ar Waith mae 10.4 miliwn o ddiwrnodau gwaith yn cael eu colli yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn oherwydd straen sy'n gysylltiedig â gwaith, a chyfartaledd y cyfnod absenoldeb oherwydd straen yw 24 diwrnod.

Mae Cymru Iach ar Waith yn argymell ystyried yr unigolyn cyfan wrth drin problemau iechyd meddwl. Mae'r dull hwn yn dibynnu ar gymorth amrywiol:

Meddygol – gan gynnwys meddyginiaeth a chynghori.

Llety – efallai bydd angen byw gyda chymorth.

Addysg a Hyfforddiant – gallai hwn fod yn gymorth gan ysgolion, neu gyngor gyrfaoedd.

Cymdeithasol, Diwylliannol ac Ysbrydol – gan gynnwys grwpiau cymorth i gleifion, cyfleusterau hamdden, a chynghori i deuluoedd neu gyplau.

Cyllid – gan gynnwys gwasanaethau cyngor ar ddyledion neu gymorth i wirio pa fudd-daliadau mae unigolyn yn gymwys i'w derbyn.

Rhianta neu berthnasoedd gofalu – gan gynnwys arweiniad a chymorth ar rianta a gwasanaethau cymorth i blant gan y cyngor lleol.

Gwaith a galwedigaethau – gan gynnwys cynlluniau gwaith â chymorth a therapi galwedigaethol.

Llesiant corfforol – gan gynnwys cyngor ar roi'r gorau i ysmygu neu yfed llai o alcohol.

Darllen pellach: http://www.iechydmeddwlcymru.net/yr-ymagwedd-person-gyflawn/

Study the data and answer the questions.

Astudiwch y data ac atebwch y cwestiynau.

Question 1

Cwestiwn 1

What does this graph tell you about mental health in Wales?

Beth mae'r graff hwn yn ei ddweud wrthoch chi am iechyd meddwl yng Nghymru?

Graph showing number of adults treated for selected illnesses, 2003/04-2015 Graph showing number of adults treated for selected illnesses, 2003/04-2015
Source: Statistics for WalesFfynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru

Suggested response: There has been a steady increase in individuals being treated for mental health problems since 2008. Mental health is now the third highest condition being treated.

Ymateb awgrymedig: Mae cynnydd graddol wedi bod yn nifer yr unigolion sy'n cael triniaeth am broblemau iechyd meddwl ers 2008. Erbyn hyn, mae iechyd meddwl yn y trydydd safle o ran cyflyrau sy'n cael eu trin.

Question 2

Cwestiwn 2

This bar chart shows the number of people currently being treated for mental illness in Wales. Between the ages of 35 and 64 the percentages are at their highest. Why do you think that might be?

Mae'r siart bar hwn yn dangos nifer y bobl sy'n cael triniaeth am salwch meddwl yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r canrannau mwyaf ymhlith pobl rhwng 35 a 64 oed. Yn eich barn chi, beth yw'r rhesymau dros hyn?

Chart showing percentage who reported being treated for any mental illness, by age and sex Chart showing percentage who reported being treated for any mental illness, by age and sex
Source: Statistics for WalesFfynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru

Suggested response: As these ages span the majority of an individual’s working life, work related stress and anxiety could possibly be the reason for the high percentage of individuals reporting to being treated for mental disorders. The percentage significantly reduces from 65 onwards and this would be around the age an individual would retire.

Ymateb awgrymedig: Gan fod yr oedrannau hyn yn cwmpasu'r rhan fwyaf o oedran gwaith unigolyn, mae'n bosibl mai straen sy'n gysylltiedig â gwaith yw'r rheswm dros y ganran fawr o unigolion sydd wedi'u cofnodi fel rhai sy'n cael triniaeth am anhwylderau meddyliol. Mae'r ganran yn gostwng yn sylweddol o 65 oed ymlaen, sef tua'r oedran byddai unigolyn yn ymddeol.

Question 3

Cwestiwn 3

What relationship between mental illness and deprivation does this chart show?

Pa berthynas rhwng salwch meddwl ac amddifadedd sy'n cael ei dangos yn y siart hwn?

Chart showing percentage of adults who reported being treated for any mental illness, by deprivation quintile Chart showing percentage of adults who reported being treated for any mental illness, by deprivation quintile
Source: Statistics for WalesFfynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru

Suggested response: There is a direct link between deprivation and mental illness. Individuals who are most deprived are most likely to suffer with mental health problems.

Ymateb awgrymedig: Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng amddifadedd a salwch meddwl. Yr unigolion mwyaf difreintiedig sy'n fwyaf tebygol o ddioddef o broblemau salwch meddwl.

Question 4

Cwestiwn 4

This line graph shows a fall in the number of patients in psychiatric hospitals since 1979. This isn’t due to the decline in mental illness, so what do you think this could be attributed to?

Mae'r graff llinell hwn yn dangos lleihad yn nifer y cleifion mewn ysbytai seiciatrig ers 1979. Nid yw hyn oherwydd bod llai o salwch meddwl, felly beth sydd i gyfrif am hyn yn eich barn chi?

Graph showing patients in hospitals and units for people with a mental illness or learning disability, 1979 to 2018 Graph showing patients in hospitals and units for people with a mental illness or learning disability, 1979 to 2018
Source: Statistics for WalesFfynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru

Suggested response: The fall in the number of patients is probably due to the reduction in the number of beds available at psychiatric units and more patients being cared for in the community.

Ymateb awgrymedig: Mae'n debyg bod y lleihad yn nifer y cleifion oherwydd bod llai o welyau ar gael mewn unedau seiciatrig a'r ffaith bod mwy o gleifion yn derbyn gofal yn y gymuned.