Contemporary issues in health and social care and childcare

Materion cyfoes mewn iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant

Waist measurement

There are a number of contemporary issues in society in the 21st century that may affect the provision of a sustainable health and social care, and childcare system in Wales.

Contemporary issues are those that are current present-day issues and include:

 • obesity (including childhood obesity)
 • food poverty
 • poverty and childhood
 • bullying
 • Adverse Childhood Experiences (ACEs)
 • female genital mutilation
 • substance misuse and young children
 • children who are looked after
 • children as carers
 • mental health/anxiety
 • ageing population
 • self-harming
 • sustainability of health and social care, and childcare in Wales
 • exploitation
 • radicalisation.

Mae nifer o faterion cyfoes mewn cymdeithas yn yr 21ain ganrif yn gallu effeithio ar ddarparu system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant gynaliadwy yng Nghymru.

Materion cyfoes yw materion sy’n berthnasol heddiw ac maen nhw’n cynnwys:

 • gordewdra (gan gynnwys gordewdra mewn plant)
 • tlodi bwyd
 • tlodi a phlentyndod
 • bwlio
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • anffurfio organau cenhedlu benywod
 • camddefnyddio sylweddau a'i effaith ar blant bach
 • plant sy'n derbyn gofal
 • plant fel gofalwyr
 • iechyd meddwl/gorbryder
 • poblogaeth sy'n heneiddio
 • hunan-niweidio
 • cynaliadwyedd iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yng Nghymru
 • ecsbloetio
 • radicaleiddio.

Spin the wheel and discuss the statements. Do you agree or disagree? Why?

Troellwch yr olwyn a thrafodwch y gosodiadau. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno? Pam?