The aims of safeguarding are both reactive and proactive.

Mae nodau diogelu yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

The aims of safeguarding are both reactive and proactive.

For children and young individuals safeguarding is there to:

 • prevent harm and reduce the risk of abuse or neglect
 • address the cause of the abuse or neglect
 • prevent impairment of children and young individuals' health and development
 • ensure that children and young individuals grow up in circumstances that provide safe and effective care
 • promote an approach that concentrates on improving life for the children and young individuals concerned
 • take action to enable all children and young individuals to have the best outcomes
 • raise public awareness so that communities as a whole, alongside professionals, play their part in preventing, identifying and responding to abuse and neglect.

For adults with care and support needs, safeguarding is there to:

 • prevent harm and reduce the risk of abuse or neglect
 • put a stop to abuse and neglect wherever possible
 • address the cause of the abuse or neglect
 • promote an approach that concentrates on improving life for the individual concerned
 • support the individual in making decisions and have control about how they want to live
 • provide information and support in accessible ways to help individuals understand the different types of abuse, how to stay safe and what to do to raise a concern about the safety or well-being of an individual
 • raise public awareness so that communities as a whole, alongside professionals, play their part in preventing, identifying and responding to abuse and neglect.

The aims of safeguarding are both reactive and proactive.

I blant ac unigolion ifanc mae diogelu yno er mwyn:

 • atal niwed a lleihau'r perygl o gamdriniaeth neu esgeuluster
 • mynd i'r afael ag achosion y gamdriniaeth neu'r esgeuluster
 • atal andwyo iechyd a datblygiad plant ac unigolion ifanc
 • sicrhau bod plant ac unigolion ifanc yn tyfu i fyny mewn amgylchiadau sy'n darparu gofal diogel ac effeithiol
 • hyrwyddo dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar wella bywydau'r plant a'r unigolion ifanc dan sylw
 • gweithredu er mwyn galluogi pob plentyn ac unigolyn ifanc i gael y canlyniadau gorau
 • codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn i gymunedau yn gyffredinol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol, chwarae eu rhan i atal, nodi ac ymateb i gamdriniaeth ac esguluster.

I oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth, mae diogelu yno er mwyn:

 • atal niwed a lleihau'r perygl o gamdriniaeth neu esgeuluster
 • rhoi stop ar gamdriniaeth ac esgeulster lle bynnag y bo'n bosibl
 • mynd i'r afael ag achosion y gamdriniaeth neu'r esgeuluster
 • hyrwyddo dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar wella bywydau'r plant a'r unigolion ifanc dan sylw
 • rhoi cymorth i'r unigolyn wrth ddod i benderfyniadau a bod mewn rheolaeth am sut maen nhw'n dymuno byw
 • darparu gwybodaeth a chymorth mewn ffyrdd hygyrch er mwyn helpu unigolion i ddeall y mathau gwahanol o gamdriniaeth, sut i gadw'n ddiogel a beth ddylid ei wneud i godi pryder am ddiogelwch neu les unigolyn
 • codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn i gymunedau yn gyffredinol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol, chwarae eu rhan i atal, nodi ac ymateb i gamdriniaeth ac esguluster.

Safeguarding principles

As a group rank the importance of these principles in safeguarding from most to least important. There is no correct answer but you need to be able to justify your choices.

Egwyddorion diogelu

Fel grŵp rhowch yr egwyddorion diogelu hyn yn eu trefn o'r pwysicaf i'r lleiaf pwysig. Does dim ateb cywir ond mae angen i chi allu cyfiawnhau eich dewisiadau.