Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Physical developments

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Datblygiadau corfforol

Adulthood

Between 20 – 45:

 • growth of skeletal systems continues until age 30
 • skin begins to lose moisture
 • muscular efficiency is at its peak between 20-30 years
 • eye sight may start to deteriorate
 • some loss in hearing, especially high tones.

Between 46 - 64:

 • bone mass begins to decrease
 • loss of skeletal height; calcium loss especially after menopause
 • decreased muscle strength if not used; endurance declines
 • loss of skin elasticity, dry skin, increased appearance of wrinkles
 • decreased metabolic rate
 • decreased heat/cold tolerance
 • more prone to infection
 • receding hairline in males, more facial hair in females
 • slowing of reflexes
 • visual changes, especially farsightedness
 • noticeable loss of hearing and taste
 • muscles and joints respond more slowly
 • decreased balance and coordination.

Rhwng 20 a 45 oed:

 • mae'r systemau ysgerbydol yn parhau i dyfu tan 30 oed
 • mae'r croen yn dechrau colli lleithder
 • mae'r cyhyrau yn fwyaf effeithlon rhwng 20 a 30 oed
 • gall y golwg ddechrau dirywio
 • colli clyw rywfaint, yn enwedig synau uchel.

Rhwng 46 a 64 oed:

 • màs yr esgyrn yn dechrau lleihau
 • colli taldra ysgerbydol; colli calsiwm yn enwedig ar ôl y menopos
 • y cyhyrau'n llai cryf yn enwedig os na chânt eu defnyddio; dygnwch yn lleihau
 • colli elastigedd y croen, croen sych, mwy o grychau
 • cyfradd fetabolaidd is
 • gallu goddef gwres/oerfel yn llai
 • mwy agored i haint
 • llai o wallt yn achos dynion, mwy o flew ar yr wyneb yn achos merched
 • adwaith arafach
 • newidiadau o ran y golwg, yn enwedig pellwelededd
 • colli clyw a blas yn amlwg
 • y cyhyrau a'r cymalau yn ymateb yn arafach
 • llai o falans a chydsymud.

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Select the correct age for each of these physical developmental milestones.

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad corfforol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Intellectual developments

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Datblygiadau deallusol

Adulthood

Between 20 – 45:

 • mental abilities reach their peak
 • greater reasoning powers
 • a greater creative imagination
 • faster information recall
 • well-developed verbal skills.

Between 46 – 64:

 • decrease in short-term memory or recall
 • harder to understand information or learn something new
 • decrease in mental performance speed.

Rhwng 20 a 45 oed:

 • mae galluoedd meddyliol yn cyrraedd eu hanterth
 • mwy o bwerau ymresymu
 • mwy o ddychymyg creadigol
 • gallu cofio gwybodaeth yn haws
 • sgiliau da ar lafar.

Rhwng 46 a 64 oed:

 • llai o gof byr neu'n anos cofio pethau
 • mwy anodd deall gwybodaeth neu ddysgu rhywbeth newydd
 • perfformiad meddyliol llai cyflym.

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Select the correct age for each of these intellectual developmental milestones.

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad deallusol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Emotional developments

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Datblygiadau emosiynol

Adulthood

Between 20 – 45:

 • may become concerned about health issues
 • moves from being dependent to responsible.

Between 46 - 64:

 • future oriented or self-absorbed
 • may experience empty nest syndrome expressed positively or negatively
 • finds it difficult to adjust to changes in body image
 • may have a mid-life crisis
 • starts to recognise limitations
 • measures accomplishments against goals
 • may re-evaluate current life style and value system.

Rhwng 20 a 45 oed:

 • gallu dechrau poeni am faterion iechyd
 • symud o fod yn ddibynnol i fod yn gyfrifol.

Rhwng 46 a 64 oed:

 • meddwl am y dyfodol neu'n canolbwyntio ar yr hunan
 • gallu profi syndrom nyth wag, naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol
 • ei chael hi'n anodd addasu i newidiadau o ran delwedd y corff
 • efallai y ceir argyfwng canol oed
 • dechrau adnabod cyfyngiadau
 • mesur cyflawniadau yn erbyn nodau
 • gallu ailwerthuso ffordd o fyw bresennol a'r system werthoedd.

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Select the correct age for each of these emotional developmental milestones.

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad emosiynol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Social developments

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Datblygiadau cymdeithasol

Adulthood

Between 20 – 45:

 • achievement orientated – working their way up the career ladder
 • searching for and finding a place for themselves in society
 • starts a career
 • develops loving relationships
 • becomes a parent
 • takes on responsibility for children and ageing parents.

Between 46 – 64:

 • achievement orientated – working their way up the career ladder
 • children leave home; re-establish as couple
 • adjust to possibility of retirement and life-style change.

Rhwng 20 a 45 oed:

 • canolbwyntio ar gyflawniadau – gweithio'r ffordd i fyny'r ysgol yn y gwaith
 • chwilio am le i'w hunain mewn cymdeithas
 • dechrau gyrfa
 • meithrin cydberthnasau cariadus
 • dod yn rhiant
 • dod yn gyfrifol am blant a rhieni sy'n heneiddio.

Rhwng 46 a 64 oed:

 • canolbwyntio ar gyflawniadau – gweithio'r ffordd i fyny'r ysgol yn y gwaith
 • plant yn gadael cartref; ailsefydlu fel cwpwl
 • ymaddasu i'r posibilrwydd o ymddeol a newid ffordd o fyw.

Life stages: Adulthood 20 - 64 years

Select the correct age for each of these social developmental milestones.

Camau bywyd: Oedolaeth 20 - 64 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiadol cymdeithasol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00