Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Physical developments

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Datblygiadau corfforol

Adolescence 13 - 19 years

Between 13 – 15:

 • girls body fat increases
 • boys muscle mass increases
 • girls breasts enlarge
 • boys genitals enlarge
 • both boys and girls voices lower, with the boys voices lowering much more
 • girls experience their first menstrual cycle
 • body hair grows
 • may sweat more as their sweat glands become more active
 • may develop acne due to hormonal changes
 • boys may experience a growth spurt.

Between 16 – 19:

 • boys will grow facial hair
 • girls are usually at full development
 • will see an increase in strength and co-ordination
 • will have full adult motor skills by 19.

Rhwng 13 a 15 oed:

 • mae braster corff merched yn cynyddu
 • mae màs cyhyrau bechgyn yn cynyddu
 • mae bronnau merched yn tyfu
 • mae organau cenhedlu bechgyn yn tyfu
 • mae lleisiau bechgyn a merched yn gostwng, gyda lleisiau bechgyn yn gostwng llawer mwy
 • bydd merched yn cael eu misglwyf cyntaf
 • mae blew'n tyfu ar y corff
 • gellir chwysu'n fwy wrth i'w chwarennau chwys ddod yn fwy gweithredol
 • gellir cael acne oherwydd newidiadau hormonaidd
 • gall bechgyn dyfu'n sydyn.

Rhwng 16 a 19 oed:

 • bydd blew yn tyfu ar wyneb bechgyn
 • bydd merched wedi datblygu'n llawn fel arfer
 • gwelir cynnydd o ran cryfder a chyd-symud
 • bydd sgiliau echddygol llawn oedolyn wedi'u meithrin erbyn 19 oed.

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Select the correct age for each of these physical developmental milestones.

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad corfforol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Intellectual developments

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Datblygiadau deallusol

Adolescence 13 - 19 years

Between 13 – 15:

 • will start to question school and family rules
 • will have very distinct views - something is right or wrong, good or bad
 • is unable to plan or think into the future
 • will think they know everything
 • will develop intellectual curiosity
 • will start to experiment
 • will have idealistic views.

Between 16 – 19:

 • are better at solving problems than younger teens, but is inconsistent
 • tend to make rash decisions even though they weigh the consequences first
 • has improved organizational skills and is better at balancing school, activities, social life, and work
 • will explore job and college options, religion, social and political issues
 • will frequently question and challenge rules.

Rhwng 13 a 15 oed:

 • dechreuir cwestiynu rheolau'r ysgol a'r cartref
 • rhennir safbwyntiau penodol iawn – mae rhywbeth yn gywir neu'n anghywir, yn dda neu'n ddrwg
 • ni ellir cynllunio na meddwl i'r dyfodol
 • byddant yn meddwl eu bod yn gwybod y cyfan
 • byddant yn meithrin chwilfrydedd deallusol
 • byddant yn dechrau arbrofi
 • bydd ganddynt safbwyntiau delfrydgar.

Rhwng 16 a 19 oed:

 • yn well yn datrys problemau na phlant iau yn eu harddegau, ond mae hyn yn anghyson
 • yn dueddol o wneud penderfyniadau byrbwyll er eu bod yn pwyso a mesur y canlyniadau'n gyntaf
 • gwell sgiliau trefnu ac yn well am gydbwyso'r ysgol, gweithgareddau, bywyd cymdeithasol a gwaith
 • yn archwilio'r opsiynau o ran gwaith a choleg, crefydd, materion cymdeithasol a gwleidyddol
 • yn cwestiynu ac yn herio rheolau'n aml.

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Select the correct age for each of these intellectual developmental milestones.

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad deallusol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Emotional developments

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Datblygiadau emosiynol

Adolescence 13 - 19 years

Between 13 – 15:

 • is egocentric – “it’s all about me!”
 • is moody
 • is full of self-doubt
 • is becoming aware of their sexual orientation.

Between 16 – 19:

 • is more self-assured
 • is excited but overwhelmed by thoughts of the future
 • can experience depression
 • now has a fully developed moral conscience.

Rhwng 13 a 15 oed:

 • yn egosentrig – "fi fi fi!"
 • mewn hwyliau drwg
 • yn llawn ansicrwydd
 • yn dod yn ymwybodol o'u cyfeiriadedd rhywiol.

Rhwng 16 a 19 oed:

 • yn fwy hunanhyderus
 • yn teimlo'n gyffrous am y dyfodol ond wedi'u gorlethu hefyd
 • yn gallu profi iselder
 • â chydwybod moesol sydd wedi'i ddatblygu'n llawn.

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Select the correct age for each of these emotional developmental milestones.

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad emosiynol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Social developments

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Datblygiadau cymdeithasol

Adolescence 13 - 19 years

Between 13 – 15:

 • thinks that friends are more important than family
 • will complain about lack of privacy
 • will fluctuate between clinging to adults and rebelling against them
 • will start to form an identity, through hobbies, friends, clothes, hairstyles, music, etc.
 • will often push the limits of adults to assert their independence
 • will spend a lot of time on their phone or social media chatting to friends.

Between 16 – 19:

 • is more self-assured
 • is excited but overwhelmed by thoughts of the future
 • can experience depression
 • now has a fully developed moral conscience
 • may feel like they are in love
 • will begin to have strong sexual urges and may become sexually active.

Rhwng 13 a 15 oed:

 • meddwl bod ffrindiau yn bwysicach na theulu
 • yn cwyno am ddiffyg preifatrwydd
 • yn amrywio o lynu wrth oedolion a gwrthryfela yn eu herbyn
 • yn dechrau meithrin hunaniaeth, drwy ddiddordebau, ffrindiau, dillad, steiliau gwallt, cerddoriaeth ac ati
 • yn aml yn gwthio'r ffiniau gydag oedolion er mwyn haeru eu hannibyniaeth
 • yn treulio llawer o amser ar eu ffôn neu'r cyfryngau cymdeithasol yn sgwrsio â ffrindiau.

Rhwng 16 a 19 oed:

 • yn fwy hunanhyderus
 • yn teimlo'n gyffrous am y dyfodol ond wedi'u gorlethu hefyd
 • yn gallu profi iselder
 • â chydwybod moesol sydd wedi'i ddatblygu'n llawn
 • yn gallu teimlo eu bod mewn cariad
 • yn dechrau cael ysfeydd rhywiol cryf ac efallai'n dechrau cael rhyw.

Life stages: Adolescence 13 - 19 years

Select the correct age for each of these social developmental milestones.

Camau Bywyd: Glasoed 13 - 19 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiadol cymdeithasol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00