Life stages: Childhood 3 - 12 years

Physical developments

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Datblygiadau corfforol

Childhood 3 - 12

Between 3 – 5 a child:

 • can walk backward and forward; turn and stop well
 • can jump off low steps or objects, but find it hard to jump over objects
 • will begin to ride tricycles
 • can skip unevenly
 • can run well
 • can stand on one foot for five seconds or more
 • will alternate feet when walking down stairs
 • can jump on a small trampoline
 • can hold a pencil in a pincer grip
 • can make shapes out of playdough
 • can use round tipped scissors
 • is starting to colour neatly.

Between 6 – 9 a child:

 • can walk backward quickly
 • can skip and run with speed
 • can jump over objects and from a height
 • can coordinate movements for swimming or bike riding
 • will have increased coordination for catching and throwing
 • will be able to participate in active games with rules
 • will have improved reaction time in responding to thrown balls
 • can dress themselves and tie shoelaces
 • is independent in all aspects of self-care
 • is learning to write within the lines.

Between 10 – 12 a child:

 • will enjoy team sports
 • will be able to swim
 • can use adult type tools such as a hammer or saw
 • will have improved handwriting
 • will start puberty if a girl.

Rhwng 3 a 5 oed bydd plentyn:

 • yn gallu cerdded nôl ac ymlaen; yn troi ac yn stopio'n dda
 • yn gallu neidio oddi ar risiau neu wrthrychau isel, ond gall fod yn anodd iddo neidio dros wrthrychau
 • yn dechrau reidio beic tair olwyn
 • yn gallu sgipio'n anghyson
 • yn gallu rhedeg yn dda
 • yn gallu sefyll ar un droed am bum eiliad neu fwy
 • yn defnyddio'r naill droed a'r llall wrth gerdded i lawr y grisiau
 • yn gallu neidio ar drampolïn bach
 • yn gallu dal pensil mewn gafael pinsiwrn
 • yn gallu gwneud siapiau allan o does chwarae
 • yn gallu defnyddio siswrn â blaen crwn
 • yn dechrau lliwio'n daclus.

Rhwng 6 a 9 oed bydd plentyn:

 • yn gallu cerdded am yn ôl yn gyflym
 • yn gallu sgipio a rhedeg yn gyflym
 • yn gallu neidio dros wrthrychau ac o uchder
 • yn gallu cyd-symud er mwyn nofio neu reidio beic
 • yn gallu cyd-symud yn well er mwyn dal a thaflu
 • yn gallu cymryd rhan mewn gemau gweithredol sydd â rheolau
 • yn ymateb yn well i beli a gaiff eu taflu
 • yn gallu gwisgo eu hunain a chlymu lasys
 • yn annibynnol ym mhob agwedd ar hunanofal
 • yn dysgu ysgrifennu o fewn y llinellau.

Rhwng 10 a 12 oed bydd plentyn:

 • yn mwynhau campau tîm
 • yn gallu nofio
 • yn gallu defnyddio offer math oedolyn fel morthwl neu lif
 • wedi datblygu gwell llawysgrifen
 • yn dechrau oed aeddfedrwydd yn achos merched.

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Select the correct age for each of these physical developmental milestones.

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad corfforol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Intellectual developments

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Datblygiadau deallusol

Childhood 3 - 12

Between 3 – 5 a child:

 • can understand two or three simple things to do at once
 • can sort objects by size and type
 • is starting to use pitch and tone
 • may start to use the past tense
 • extends their vocabulary towards 1000-1500 words.

Between 6 – 9 a child:

 • can understand similarities and differences
 • is beginning to understand more complex grammar
 • is a fluent speaker able to make up stories
 • can handle books well and can read for pleasure by nine
 • understands that text carries meaning
 • will take a lively interest in certain subjects by nine
 • will read aloud
 • will be able to spell certain words.

Between 10 – 12 a child:

 • can use and understand very complex language
 • will become interested in social issues
 • will ask lots of questions and argue if they disagree with a point of view
 • will realise that thoughts are private and that people see others differently than they see themselves
 • can start to predict the consequences of an action
 • will begin to use social media, friends and the news to get information and form opinions
 • will develop a better sense of responsibility
 • will start to understand how things are connected.

Rhwng 3 a 5 oed bydd plentyn:

 • yn gallu deall dau neu dri pheth syml i'w gwneud i gyd ar unwaith
 • yn gallu rhoi trefn ar wrthrychau o ran maint a math
 • yn dechrau defnyddio traw a thôn
 • efallai'n dechrau defnyddio amser y gorffennol
 • yn ymestyn ei eirfa y tu hwnt i 1000-1500 o eiriau.

Rhwng 6 a 9 oed bydd plentyn:

 • yn gallu deall yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol
 • yn dechrau deall gramadeg fwy cymhleth
 • yn siaradwr rhugl all wneud straeon i fyny
 • yn gallu ymdopi â llyfrau'n dda ac yn gallu darllen er pleser erbyn naw oed
 • yn deall bod i destun ystyr
 • yn ymddiddori'n fawr mewn rhai pynciau erbyn naw oed
 • yn darllen yn uchel
 • yn gallu sillafu rhai geiriau.

Rhwng 10 a 12 oed bydd plentyn:

 • yn gallu defnyddio a deall iaith gymhleth iawn
 • yn ymddiddori mewn materion cymdeithasol
 • yn gofyn llawer o gwestiynau ac yn dadlau os bydd yn anghytuno â barn rhywun arall
 • yn sylweddoli bod yr hyn a feddylir yn breifat a bod pobl yn gweld eraill yn wahanol i'r ffordd maent yn gweld eu hunain
 • yn gallu dechrau rhagweld canlyniadau cam gweithredu
 • yn dechrau defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ffrindiau a'r newyddion er mwyn cael gwybodaeth a llunio barn
 • yn datblygu gwell ymdeimlad o gyfrifoldeb
 • yn dechrau deall sut mae pethau wedi'u cysylltu â'i gilydd.

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Select the correct age for each of these intellectual developmental milestones.

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad deallusol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Emotional developments

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Datblygiadau emosiynol

Childhood 3 - 12

Between 3 – 5 a child:

 • will become less egocentric
 • will be more even-tempered and cooperative with parents
 • will express more awareness of other people’s feelings
 • show an understanding of right and wrong.

Between 6 – 9 a child:

 • may begin to develop fears
 • will be conscious of self-image and may not want parents kissing them in public
 • may develop an interest in collecting things
 • will have a conscious understanding of right and wrong.

Between 10 – 12 a child:

 • will be uncertain about puberty and changes to their bodies
 • will be insecure or have mood swings and struggle with self-esteem (especially in girls)
 • may develop body image and eating problems around this age
 • will be more aware of their own body and will want privacy.

Rhwng 3 a 5 oed bydd plentyn:

 • yn dod yn llai egosentrig
 • yn fwy cymedrol ac yn cydweithredu'n fwy â'i rieni
 • yn dangos mwy o ymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill
 • yn dangos dealltwriaeth o'r hyn sy'n dda ac yn ddrwg.

Rhwng 6 a 9 oed bydd plentyn:

 • efallai'n dechrau ofni pethau
 • yn ymwybodol o hunanddelwedd ac efallai ddim am i'w rieni ei gusanu'n gyhoeddus
 • efallai'n dechrau ymddiddori mewn casglu pethau
 • yn meddu ar ddealltwriaeth ymwybodol o'r hyn sy'n dda ac yn ddrwg.

Rhwng 10 – 12 oed bydd plentyn:

 • yn ansicr am oed aeddfedrwydd a'r newidiadau sy'n digwydd i'w gorff
 • yn ansicr neu â hwyliau newidiol ac yn ei chael hi'n anodd ymdopi â hunanbarch (yn enwedig merched)
 • yn gallu datblygu problemau o ran delwedd y corff a bwyta tua'r oedran hwn
 • yn fwy ymwybodol o'i gorff ei hun ac am gael preifatrwydd.

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Select the correct age for each of these emotional developmental milestones.

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad emosiynol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Social developments

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Datblygiadau cymdeithasol

Childhood 3 - 12

Between 3 – 5 a child:

 • will enjoy dramatic, imaginative play with other children
 • will enjoy competitive games but will want to win
 • will get better at sharing and taking turns with other children
 • will begin to feel more secure and able to cope with unfamiliar surroundings and adults for periods of time
 • is becoming more cooperative with adults and likes to help.

Between 6 – 9 a child:

 • is becoming less dependent on close adults for support
 • enjoys being in groups of other children of similar age
 • is becoming more aware of their own gender
 • is developing understanding that certain kinds of behaviour are not acceptable
 • will have a strong sense of fairness and justice
 • starts to form closer friendships at about eight years old
 • likes to play with same-sex friends
 • still needs an adult to help to sort out arguments and disagreements in play
 • can be arrogant and bossy or shy and uncertain.

Between 10 – 12 a child:

 • will be strongly influenced by peer group
 • will want to fit in with peer group rules
 • are becoming increasingly independent from family
 • has a deeper understanding of how relationships with others can include more than just common interests
 • has a first crush or pretends to have crushes to fit in with peers.

Rhwng 3 a 5 oed bydd plentyn:

 • yn mwynhau chwarae dramatig, llawn dychymyg gyda phlant eraill
 • yn mwynhau gemau cystadleuol ond am ennill
 • yn dod yn well yn rhannu a chymryd ei dro gyda phlant eraill
 • yn dechrau teimlo'n fwy sicr ac yn gallu ymdopi ag amgylchiadau ac oedolion anghyfarwydd am gyfnodau o amser
 • yn cydweithredu'n fwy ag oedolion ac yn hoffi helpu.

Rhwng 6 a 9 oed bydd plentyn:

 • yn dod yn llai dibynnol ar oedolion agos am gymorth
 • yn mwynhau bod mewn grwpiau o blant eraill o oedran tebyg
 • yn dod yn fwy ymwybodol o'i rywedd ei hun
 • yn deall nad yw rhai mathau o ymddygiad yn dderbyniol
 • yn meddu ar ymdeimlad cryf o degwch a chyfiawnder
 • yn dechrau datblygu cyfeillgarwch agosach oddeutu wyth oed
 • yn hoffi chwarae gyda ffrindiau o'r un rhyw
 • yn dal i fod angen i oedolyn helpu os bydd dadlau neu anghytuno wrth chwarae
 • yn gallu bod yn drahaus a dweud y drefn, neu'n swil ac yn ansicr.

Rhwng 10 a 12 oed bydd plentyn:

 • yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan grŵp cyfoedion
 • am ffitio i mewn â rheolau grŵp cyfoedion
 • yn dod yn fwyfwy annibynnol ar y teulu
 • yn meddu ar ddealltwriaeth ddofn o'r ffordd y gall cydberthnasau ag eraill gynnwys mwy na dim ond diddordebau cyffredin
 • wedi gwirioni ar rywun am y tro cyntaf neu'n ffugio hynny er mwyn ffitio i mewn.

Life stages: Childhood 3 - 12 years

Select the correct age for each of these social developmental milestones.

Camau bywyd: Plentyndod 3 - 12 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiadol cymdeithasol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00