Life stages: Infancy 0 - 2 years

Physical developments

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Datblygiadau corfforol

Picture of babies

Between 0 – 3 months a baby:

 • can slightly lift their head when lying on their stomach
 • can hold their head up for a few seconds with support
 • can open and shut their hands
 • will pull at their own hands
 • will be able to use rooting and sucking reflexes.

Between 3 – 6 months a baby:

 • can bring an object they are holding to their mouths
 • can rollover
 • can grab and play with toys
 • can reach for objects
 • can sit up (with pillows to prop them up)
 • can support their weight on their legs when held up
 • begins to eat solid food.

Between 6 – 9 months a baby:

 • can crawl
 • can grasp and pull objects toward their own body
 • can transfer toys and objects from one hand to the other
 • keeps hands open and relaxed most of the time
 • has the ability to pick up small finger food
 • can sit up without being supported
 • can reach for objects that are out of the way.

Between 9 – 12 months a baby:

 • can move easily from crawling position to sitting
 • can sit for long periods
 • can crawl up stairs
 • can walk while holding onto furniture
 • may take first steps alone
 • can stand alone
 • can point with index finger
 • can turn the pages of a book (several at a time)
 • will pick up and throw objects
 • can roll a ball.

Between 1 and 2 years a baby:

 • can pick things up while standing up
 • can walk backwards
 • can walk up and down stairs without assistance
 • can move and sway to music
 • can colour or paint by moving the entire arm
 • can scribble with markers or crayons
 • can turn knobs and handles
 • can jump
 • can pull toys behind them while walking
 • will begin to run
 • can kick a ball
 • can build a tower of 5 blocks.

Rhwng 0 a 3 mis oed bydd baban yn gallu:

 • codi ei ben ychydig wrth orwedd ar ei stumog
 • dal ei ben i fyny am ychydig eiliadau gyda chymorth
 • agor a chau ei ddwylo
 • tynnu ei ddwylo ei hun
 • defnyddio atgyrch chwilio a sugno.

Rhwng 3 a 6 mis oed bydd baban yn:

 • dod ag eitem mae'n ei dal i'w geg
 • rholio drosodd
 • gafael mewn teganau a chwarae gyda nhw
 • estyn am wrthrychau
 • eistedd i fyny (gyda chlustogau i'w gynnal)
 • cynnal ei bwysau ar ei goesau wrth gael ei ddal i fyny
 • dechrau bwyta bwyd solet.

Rhwng 6 a 9 mis oed bydd baban yn:

 • cropian
 • gafael mewn gwrthrych a'i dynnu tuag at ei gorff
 • trosglwyddo teganau a gwrthrychau o un llaw i'r llall
 • cadw dwylo'n agored ac wedi ymlacio fel arfer
 • pigo bwyd bys bach i fyny
 • eistedd i fyny heb unrhyw gymorth
 • estyn am bethau sydd allan o'r ffordd.

Rhwng 9 a 12 mis oed bydd baban yn:

 • symud yn hawdd o gropian i eistedd
 • eistedd am gyfnodau hir
 • cropian i fyny'r grisiau
 • cerdded wrth afael mewn dodrefn
 • cymryd ei gamau cyntaf ar ei ben ei hun efallai
 • sefyll ar ei ben ei hun
 • pwyntio gyda'r mynegfys
 • troi tudalennau llyfr (sawl un ar y tro)
 • codi a thaflu gwrthrychau
 • rholio pêl.

Rhwng blwydd a 2 oed gall baban:

 • godi pethau i fyny wrth sefyll i fyny
 • cerdded am nôl
 • cerdded i fyny ac i lawr y grisiau heb gymorth
 • symud i gerddoriaeth
 • lliwio neu beintio gan symud y fraich gyfan
 • sgriblo gyda farcwyr neu greonau
 • troi byliau a dolenni
 • neidio
 • tynnu teganau'r tu ôl iddynt wrth gerdded
 • dechrau rhedeg
 • cicio pêl
 • adeiladu tŵr o 5 bloc.

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Select the correct age for each of these physical developmental milestones.

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad corfforol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Intellectual developments

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Datblygiadau deallusol

Picture of babies

Between 0 – 3 months a baby:

 • can see objects within a distance of 13 inches
 • can focus on faces of caregivers
 • recognises familiar voices
 • can respond to their environment with facial expressions.

Between 3 – 6 months a baby:

 • can recognise familiar faces
 • can recognise and react to familiar sounds
 • will begin to imitate facial expressions
 • will coo, squeal, and gurgle
 • will cry according to need
 • will communicate through body movements—waving arms and legs and opening up hands
 • will show boredom by crying or fussing
 • will practice turn-taking when “talking” with caregivers
 • will start testing cause and effect, such as seeing what happens when shaking a toy.

Between 6 – 9 months a baby:

 • will use babbling talk to get attention
 • will use different sounds for different needs
 • will mimic sounds, inflections, gestures
 • will anticipate food on sight
 • begins to show interest in colours
 • makes “raspberry” sounds
 • smiles at a reflection of themselves in the mirror
 • mimics facial movements
 • will follow moving objects with their eyes.

Between 9 – 12 months a baby:

 • can put vowels and consonants together
 • will use their tongue to change sound
 • can say “dada” and “mama”
 • will look for a toy that has been dropped
 • can find partially hidden objects
 • will explore visually and by putting objects in their mouth
 • can understand simple requests
 • can respond to “no” by shaking their head.

Between 1 and 2 years a baby:

 • can recognise the names of familiar people, objects and body parts
 • can use 2 words together
 • can follow simple instructions (1 or 2 steps)
 • is beginning to sort objects by shapes and colour
 • can tell the difference between "Me" and "You"
 • will imitate the actions and language of adults.

Rhwng 0 a 3 mis oed bydd baban yn gallu:

 • gweld gwrthrychau o fewn pellter o 13 modfedd
 • adnabod wynebau gofalwyr
 • adnabod lleisiau cyfarwydd
 • ymateb i'w hamgylchedd drwy fynegiant wyneb.

Rhwng 3 a 6 mis oed bydd baban yn:

 • adnabod wynebau cyfarwydd
 • adnabod ac ymateb i synau cyfarwydd
 • dechrau dynwared mynegiant wyneb
 • dweud gw-gw, gwichian a checian chwerthin
 • crïo fel sydd ei angen
 • cyfathrebu drwy symud y corff – chwifio'r coesau a'r breichiau ac agor y dwylo
 • dangos diflastod drwy grïo neu wneud ffws
 • ymarfer cymryd tro wrth "siarad" â gofalwyr
 • dechrau profi achos ac effaith, fel gweld beth sy'n digwydd wrth ysgwyd tegan.

Rhwng 6 a 9 mis oed bydd baban yn:

 • parablu er mwyn cael sylw
 • defnyddio synau gwahanol at ddibenion gwahanol
 • dynwared synau, gwyriadau, ystumiau
 • disgwyl bwyd o'i weld
 • dechrau dangos diddordeb mewn lliwiau
 • gwneud synau wfftio
 • gwenu wrth weld ei adlewyrchiad yn y drych
 • dynwared symudiadau'r wyneb
 • dilyn gwrthrychau sy'n symud gyda'i lygaid.

Rhwng 9 a 12 mis oed bydd baban yn:

 • rhoi llafariaid a chytseiniaid at ei gilydd
 • defnyddio ei dafod i newid sŵn
 • dweud “dada” a “mama”
 • edrych am degan sydd wedi'i ollwng
 • dod o hyd i wrthrychau sydd wedi'u cuddio rywfaint
 • archwilio'n weledol a thrwy roi gwrthrychau yn ei geg
 • deall ceisiadau syml
 • ymateb i “na” drwy siglo'r pen.

Rhwng blwydd a 2 oed gall baban:

 • adnabod enwau pobl gyfarwydd, gwrthrychau a rhannau o'r corff
 • defnyddio dau air gyda'i gilydd
 • dilyn cyfarwyddiadau syml (1 neu 2 gam)
 • dechrau trefnu gwrthrychau yn siapiau a lliwiau
 • dweud y gwahaniaeth rhwng "Fi" a "Chi"
 • dynwared gweithredoedd ac iaith oedolion.

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Select the correct age for each of these intellectual developmental milestones.

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad deallusol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Emotional developments

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Datblygiadau emosiynol

Picture of babies

Between 0 – 3 months a baby:

 • will communicate emotions through crying
 • will feel comforted by someone familiar
 • will have positive responses to touch
 • will become quiet when picked up
 • will show happiness and sadness.

Between 3 – 6 months a baby:

 • will seek comfort and cry when uncomfortable
 • will express excitement by waving her arms and legs
 • will start laughing aloud.

Between 6 – 9 months a baby:

 • will express a number of emotions including happiness, sadness, fear, and anger
 • will show frustration when a toy is taken away
 • will begin to understand others’ emotions (an angry voice, for example, can make a baby frown)
 • may start sucking their thumb or holding a toy or a blanket for comfort.

Between 9 – 12 months a baby:

 • may begin having separation anxiety
 • will start to develop self-esteem
 • will respond to positive feedback by clapping
 • may cling to one parent or both.

Between 1 and 2 years a baby:

 • will begin to feel jealousy when not the centre of attention
 • will show frustration easily
 • will react to changes in daily routines
 • may have tantrums and show aggression by biting, etc.

Rhwng 0 a 3 mis oed bydd baban yn gallu:

 • cyfleu emosiynau drwy grïo
 • cael ei gysuro gan rywun cyfarwydd
 • ymateb yn gadarnhaol i gyffyrddiad
 • ymdawelu wrth gael ei godi i fyny
 • dangos hapusrwydd a thristwch.

Rhwng 3 a 6 mis oed bydd baban yn gallu:

 • ceisio cysur a chrïo pan fo'n anghyfforddus
 • mynegi cyffro drwy chwifio ei freichiau a'i goesau
 • dechrau chwerthin yn uchel.

Rhwng 6 a 9 mis oed bydd baban yn:

 • mynegi nifer o emosiynau gan gynnwys hapusrwydd, tristwch, ofn a dicter
 • dangos rhwystredigaeth pan fo tegan yn cael ei gymryd
 • dechrau deall emosiynau pobl eraill (llais blin, er enghraifft, gwneud i faban wgu)
 • dechrau sugno ei fawd neu ddal tegan neu flanced i'w gysuro.

Rhwng 9 a 12 mis oed bydd baban yn:

 • dechrau pryderu o'i wahanu
 • dechrau datblygu hunanbarch
 • ymateb i adborth cadarnhaol drwy glapio
 • glynu wrth un rhiant neu'r ddau.

Rhwng blwydd a 2 oed gall baban:

 • ddechrau teimlo cenfigen pan na fydd yn cael yr holl sylw
 • dangos rhwystredigaeth yn hawdd
 • ymateb i newidiadau mewn arferion bob dydd
 • colli tymer ac ymddwyn yn ymosodol drwy gnoi ac ati.

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Select the correct age for each of these emotional developmental milestones.

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiad emosiynol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Social developments

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Datblygiadau cymdeithasol

Picture of babies

Between 0 – 3 months a baby:

 • will enjoy social stimulation and smiling at people
 • will respond to touch
 • responds to love and affection
 • may imitate facial expressions.

Between 3 – 6 months a baby:

 • begins to play with people
 • may cry when playing stops
 • will respond to their own name
 • will raise their arms to signal “pick me up”
 • will turn their head towards someone speaking.

Between 6 – 9 months a baby:

 • will want to take part in activities with people
 • will point to things for a reason
 • will seek attention.

Between 9 – 12 months a baby:

 • will hold out their arms and legs while being dressed
 • will mimic simple actions
 • will imitate other children
 • will repeat sounds or movements that make people laugh
 • will always need to be within sight and hearing of their caregiver
 • will display affection in hugs, kisses, pats, and smiles.

Between 1 and 2 years a baby:

 • will begin to feel jealousy when not the centre of attention
 • will show frustration easily
 • will react to changes in daily routines
 • may have tantrums and show aggression by biting, etc.
 • enjoys playing alone for short periods
 • likes to do things without help
 • has trouble sharing and may hit, push, and grab to keep toys
 • demonstrates concern for others
 • is wary of adults they don’t know.

Rhwng 0 a 3 mis oed bydd baban yn:

 • mwynhau symbylu cymdeithasol a gwenu wrth bobl
 • ymateb i gyffyrddiad
 • ymateb i gariad ac anwyldeb
 • gallu dynwared mynegiant wyneb.

Rhwng 3 a 6 mis oed bydd baban yn:

 • dechrau chwarae gyda phobl
 • gallu crïo pan fo'r chwarae'n dod i ben
 • ymateb i'w enw ei hun
 • codi ei freichiau fel arwydd i'w godi i fyny
 • troi ei ben tuag at rywun sy'n siarad.

Rhwng 6 a 9 mis oed bydd baban:

 • am gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phobl
 • yn pwyntio at bethau am reswm
 • yn ceisio cael sylw.

Rhwng 9 a 12 mis oed bydd baban yn:

 • dal ei freichiau a'i goesau allan wrth gael ei wisgo
 • dynwared gweithredoedd syml
 • dynwared plant arall
 • ailadrodd synau neu symudiadau sy'n gwneud i bobl chwerthin
 • gorfod bod o fewn pellter gweld a chlywed i'w ofalwr
 • dangos cariad drwy anwesu, cusanu, patio a gwenu.

Rhwng blwydd a 2 oed bydd baban yn:

 • dechrau teimlo cenfigen pan na fydd yn cael yr holl sylw
 • dangos rhwystredigaeth yn hawdd
 • ymateb i newidiadau mewn arferion bob dydd
 • colli tymer ac ymddwyn yn ymosodol drwy gnoi ac ati.
 • mwynhau chwarae ar ei ben ei hun am gyfnodau byr
 • hoffi gwneud pethau heb gymorth
 • ei chael hi'n anodd rhannu ac yn gallu bwrw, gwthio, a chipio er mwyn cadw teganau
 • dangos pryder am eraill
 • drwgdybus o oedolion nad yw'n eu hadnabod.

Life stages: Infancy 0 - 2 years

Select the correct age for each of these social developmental milestones.

Camau bywyd: Babanod 0 - 2 oed

Dewiswch yr oedran cywir ar gyfer pob un o'r cerrig milltir datblygiadol cymdeithasol hyn.

Penalty total: Cyfanswm cosbau:

Your time: Eich amser: 00:00:00

The current record is: Yr amser gorau: 00:00:00