Gan ddefnyddio'r rhestr â phwyntiau bwled a'r dyfyniadau, crëwch eich traethawd eich hun mewn 25 munud gan sicrhau eich bod yn cynnwys eich crynodebau canolradd eich hun.

Cymerwch ofal, nid yw'r pwyntiau bwled yn y drefn gywir o reidrwydd ac ni fydd angen pob un ohonynt i gwblhau eich traethawd. Gwnewch yn siŵr eich bod ddim ond yn dewis dyfyniadau perthnasol.

Cychwynnwch yr amserydd pan fyddwch yn barod.

Dewiswch y dyfyniadau rydych eisiau eu hychwanegu at eich traethawd drwy glicio arnyn nhw.

TEITL Y TRAETHAWD: Ystyriwch y rhesymau pam mae Bwdhaeth yn boblogaidd ym Mhrydain.

 • Roedd yr holl ffigurau cynnar yn cael eu huno gan ffactorau cymdeithasegol amrywiol, y gwnaeth pob un ohonynt helpu i gadarnhau Bwdhaeth yn fframwaith deallusol a chrefyddol Prydain yn yr 20fed ganrif:
  1. roedd pob un ohonynt yn ffigurau cyfoethog, dosbarth canol/uwch gyda dylanwad ariannol
  2. roedd pob un ohonynt wedi cael addysg dda ac yn ddeallusol
  3. roedd pob un ohonynt yn bobl broffesiynol (roedd Christmas Humphreys yn fargyfreithiwr)
  4. roedd eu cyfoedion yn parchu eu safbwyntiau a'u diddordebau.
 • Bryd hynny, ystyriwyd bod Bwdhaeth yn weithgaredd deallusol a chrefyddol difrifol.
 • Gwnaeth y traddodiad hwn o chwilfrydedd a gwerthfawrogiad deallusol baratoi'r ffordd ar gyfer cenadaethau a datblygiadau mynachaidd diweddarach.
 • Ymysg llenyddiaeth Fwdhaidd gynnar mae "Light of Asia" gan Syr Edwin Arnold (1879), gwaith y Pali Text Society (a sefydlwyd gan T.W.Rhys Davids yn 1881) a chyfieithiad F.Max Muller o'r "Dhammapada" i'r Almaeneg (1862).
 • Daeth Bwdhaeth i'r amlwg gyntaf ym Mhrydain yn y 19eg ganrif drwy gyfieithiadau o ysgrythurau o'r ysgolion amrywiol mewn rhannau gwahanol o Asia.
 • Cafwyd diddordeb deallusol mewn Bwdhaeth ym Mhrydain sy'n para hyd heddiw. Fodd bynnag, datblygodd yr arfer o Fwdhaeth ym Mhrydain dros amser, gydag unigolion arwyddocaol yn cael eu hordeinio yn Asia.
 • O'r rheini, aeth Allan Bennet i Sri Lanka yn 1898 a dychwelodd fel Ananda Metteyya, y Sais cyntaf i gael ei ordeinio fel mynach Bwdhaidd (Bhikkhu) o draddodiad Theravada.
 • Yn 1907, sefydlwyd Cymdeithas Fwdhaeth Prydain Fawr ac Iwerddon. Olynwyd hon yn 1924 gan Gymdeithas Fwdhaeth Llundain, a sefydlwyd gan Christmas Humphreys. Hwn oedd y sefydliad cyntaf ym Mhrydain a lwyddodd yn wirioneddol i greu llwyfan i bob ysgol a thraddodiad Bwdhaeth. Safodd ar ben ei hun am bron i hanner canrif fel canolfan i Fwdhyddion ym Mhrydain.
 • Yn y chwedegau, cyflwynwyd crefyddau Asiaidd i ffasiwn ym Mhrydain am y tro cyntaf, yn cynnwys Bwdhaeth.
 • Cymerodd sawl person enwog ddiddordeb mewn Bwdhaeth gan godi ei phroffil.
 • Yn y pen draw, arweiniodd goresgyniad Tsieina o Dibet yn 1950 at filoedd o Dibetiaid yn gadael gyda'r Dalai Lama yn 1959. Daeth hyn â'r lamas i'r gorllewin.
 • Roedd y broses o sefydlu Cyfeillion Urdd y Bwdhyddion Gorllewinol yn 1967 gan Sangharakshita (a ddaeth yn Triratna yn 2010) yn ddigwyddiad arwyddocaol arall a lywiodd dirwedd Bwdhaeth ym Mhrydain.
 • Mewn degawdau diweddar mae pobl yn mudo o Tsieina a Hong Kong wedi cynyddu nifer y bobl sy'n arfer crefyddau Tsieineaidd, sy'n cynnwys Bwdhaeth, yn sylweddol.
 • Ymysg y rhesymau eraill mae:
  • Newid mewn cymdeithas
  • Natur seciwlar
  • Canolbwyntio ar hunanddatblygiad a myfyrio
  • Angen deallusol
  • Ddim yn barnu
  • Ddim yn ddogmatig
  • Canolbwyntio ar arfer.

Roedd y 1960au yn sicr yn gyfnod o drawsnewid, ac roedd hefyd yn gyfnod pan oedd cymdeithasau Gorllewinol yn gweld cynnydd yn nylanwad crefydd ac athroniaeth ddwyreiniol. (Burnett)

Yn lle naratifau gwirionedd awdurdodol, caiff "gwirionedd" ei ystyried o ran "beth sy'n gweithio i mi". (Burnett)

Nid yw pobl yn teimlo mwyach bod angen cadw o fewn ffiniau traddodiadol awdurdodau crefyddol, ond cânt eu hannog i arfer eu hannibyniaeth er mwyn tynnu'r hyn a gollwyd drwy'r diwylliant. (Burnett)

Nid yw Bwdhaeth yn galw am ymrwymiad iddi hi yn unig, gan eithrio popeth arall, ac mae llawer sy'n llwyddo i gyfuno mwy nag un ffydd neu ffordd o fyw. (St Ruth)

Yn wir, mae Bwdhaeth bellach yn rhan o fywydau llawer o bobl ac mae ei dulliau myfyrio yn cael eu defnyddio mewn lleoliadau seciwlar, o gyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar yn Senedd y DU i ddosbarthiadau llonyddwch mewn ysgolion. (Skilton)

Galluogodd cyfuniad o optimistiaeth ideolegol, cyflogaeth lawn, yr hyder cymdeithasol a gaiff ei feithrin drwy'r wladwriaeth les, a gwrthod y meddylfryd y tu ôl i'r Rhyfel Oer i lawer o bobl ifanc chwilio am rywbeth gwahanol. (Skilton)

Cafwyd llawer o drafodaeth ynghylch p'un a yw Bwdhaeth 'Orllewinol' yn dod i'r amlwg, a pha nodweddion y gallai fod ganddi. Er enghraifft, awgrymodd Smart bod y Gorllewin yn meithrin syniadau Bwdhaidd fel aileni, natur ddi-drais, pryder dros anifeiliaid a'r amgylchedd, a dull arbrofol yn hytrach nag un dogmataidd. (Bluck)

Roedd Rawlinson yn dadlau bod Bwdhaeth Orllewinol yn dechrau dod yn 'fath newydd o Fwdhaeth yn gyfan gwbl' wrth i athrawon Gorllewinol ddatblygu dysgeidiaethau ac arferion newydd ac amrywiol, sydd weithiau'n deillio o Fwdhaeth. (Bluck)