"Y Gosb eithaf”

Mae'r dadleuon a'r gwrthddadleuon isod wedi'u cymysgu. Rhowch nhw mewn trefn resymol, gydlynol er mwyn dangos dadansoddiad a gwerthusiad o'r gosodiad, yna amlygwch y cysylltiadau. Mae'r gosodiad cyntaf wedi’i wneud i chi.

Mae'r Gosb Eithaf yn anghywir yn ôl llawer o Gristnogion am fod y Beibl yn dweud 'Na ladd' ac mai dim ond Duw ddylai gymryd bywyd.

 • I'r gwrthwyneb, mae'r Beibl yn aml yn dangos Duw cyfiawnder ac mae rhai troseddau mor ofnadwy, maent yn haeddu'r gosb eithaf am fod hynny yn rhoi gwir gyfiawnder.
 • Un safbwynt arall yw bod yn rhaid gwarchod cymdeithas rhag y troseddwyr mwyaf peryglus ac mai'r unig ffordd i sicrhau hyn yw os yw'r troseddwyr yn farw.
 • Yn ogystal, mae Iddewiaeth yn addysgu mai dim ond dioddefwyr all faddau, na ddylai cymdeithas faddau ar eu rhan, felly eu penderfyniad nhw yw p'un a ddylid defnyddio'r gosb eithaf.
 • Fodd bynnag, byddai rhai Cristnogion yn tynnu sylw at y ddysgeidiaeth yn y Beibl sy'n dweud 'llygad am lygad, bywyd am fywyd', ac felly yn cyfiawnhau'r gosb eithaf mewn rhai sefyllfaoedd.
 • Hefyd, mae'r rhan fwyaf o bobl grefyddol o'r farn y gall hyd yn oed y troseddwyr mwyaf ofnadwy drawsnewid eu bywydau os cânt gyfle i edifarhau.
 • Neu, os yw bywyd dynol yn sanctaidd oherwydd imago Dei, yna mae hyd yn oed bywydau llofruddwyr yn sanctaidd ac ni ddylem chwarae bod yn Dduw.
 • Ar y llaw arall, roedd dysgeidiaeth Iesu yn dweud wrthym am 'droi'r foch arall' a 'maddau saith deg seithwaith', felly ni all y gosb eithaf fyth fod yn iawn.
 • Gallai pobl anghrefyddol gyflwyno gwrthddadl a fyddai'n anghytuno bod bywyd dynol yn sanctaidd a thynnu sylw at y ffaith bod yr arian y mae'n ei gymryd i gadw rhywun yn y carchar am sawl blwyddyn yn gallu cael ei wario'n well ar helpu pobl ddiniwed.
 • Fodd bynnag, byddai llawer o bobl grefyddol ac anghrefyddol yn dweud bod pobl ddiniwed wedi cael eu lladd yn y gorffennol drwy'r gosb eithaf ac na allwch ddweud 'Mae'n ddrwg gennym, roeddem yn anghywir' pan fydd rhywun wedi marw, ond gallwch eu rhyddhau o'r carchar.
 • Yn ogystal, mae llawer o droseddwyr yn ddioddefwyr eu hunain; yn wynebu tlodi, magwraeth wael neu ddiffyg cyfleoedd neu addysg.
 • Yn olaf, mae'r rhan fwyaf o bobl grefyddol yn credu y caiff ein gweithredoedd eu barnu gan Dduw beth bynnag ac y cawn ein gwobrwyo neu ein cosbi yn y bywyd tragwyddol, felly, yn y diwedd, yn nwylo Duw mae hyn, nid yn ein dwylo ni.

Gwelir yr atebion cywir yma